Vedtægter AKVPK

Skriv en tekst her

§1 Navn

Foreningens navn er: Aalborg Kasernes Veteran Panser- og Køretøjsforening - AKVPK

§2 Formål

Stk. 1
Foreningens formål er: At indsamle, restaurere, vedligeholde og bevare militærhistorisk materiel, samt formidle dets historie herunder specielt bælte, hjul- og hestekøretøjer, samt andre effekter, der i tidens Iøb har været i brug ved Aalborg Kaserner.

Stk. 2
Foreningens virke sker i et snævert samarbejde med Aalborg Kaserner og chefen for Aalborg Kaserner.

Stk. 3
Foreningens materiel tilhører enten Forsvaret Statens Forsvarshistoriske Museum eller Aalborg Kaserner som ejendom, men disse har overdraget materiellet til Aalborg Kaserners Veteran Panser- og Køretøjsforening, som bevarer den fulde råderet over materiellet, så længe Aalborg Kaserners Veteran Panser- og Køretøjsforening eksisterer.

§3 Medlemmer

Stk. 1 Som medlemmer kan optages: Alle, der ønsker at støtte foreningens formål, og som aktivt eller passivt vil medvirke til at bevare militærhistorisk materiel ved Aalborg Kaserner.

Stk. 2 Bestyrelsen kan udnævne æresmedlemmer af Aalborg Kaserners Veteran Panser- og Køretøjsforening. Æresmedlemmer skal være personer, som skønnes at have betydning eller har ydet en ekstraordinær indsats for foreningen eller dens interesseområder.  Æresmedlemsskab er kontingentfrit.

§4 Bestyrelse

Stk. 1
Foreningen ledes af en bestyrelse, bastående af formand, næstformand, kasserer, garagemester samt fire bestyrelsesmedlemmer. Desuden to suppleanter.

Stk. 2
Garagemester, fire bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter vælges frit blandt foreningens medlemmer. Garagemester, bestyrelsesmedlemmer og suppleanter vælges for en 2 årig periode. Formand og kasserer vælges på skift. Næstformanden er ikke på valg jf. §4 stk. 4.

Stk. 3
Valg af bestyrelsesmedlemmer finder sted i henhold til §4 stk. 2 og §5 stk. 4.

Stk. 4

Som næstformand indtræder officer, der har været, eller er tilknyttet til Trænregimentet eller Aalborg kaserner. Næstformanden udpeges af chefen for Trænregimentet på Aalborg Kaserner.

Stk. 5
Bestyrelsen konstituerer sig selv, samt fordeler ansvarsområder. Formanden, kasserer og Garegemester er på direkte valg.

Stk. 6
Bestyrelsens afgørelser træffes ved almindelig stemmeflertal.

Stk. 7
Bestyrelsen repræsenterer foreningen i alle forhold. Bestyrelsen kan dog udpege medlemmer, der får specielle opgaver/kompetencer i foreningens arbejde.

Stk. 8
Foreningen forpligtes ved underskrift af den fungerende formand.

Stk. 9
Udadvendte aktiviteter med køretøjer som Aalborg Kaserners Veteran Panser- og Køretøjsforening ønsker at deltage i, skal afstemmes og godkendes af chefen for Aalborg Kaserner. Bestyrelsen fastsætter regler for kørsel med foreningens køretøjer samt hvem, der kan deltage i de forskellige aktiviteter.

Deltagelse i ad hoc aktiviteter afstemmes med Chefen for Aalborg Kaserner, inden endeligt tilsagn til deltagelse meddeles arrangør. 

§5 Generalforsamling

Stk. 1
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar/marts måned.

Stk. 2
Til generalforsamlingen har kun medlemmer (som har betalt kontingent for det foregående år) adgang samt de af bestyrelsen særligt inviterede til at deltage helt eller delvist.

Stemmeafgivelse kan kun ske ved personlig nærværelse, eller ved indsendelse af skriftlig fuldmagt til bestyrelsen.  Fuldmagten skal udformes som en liste, der angiver hvorledes fuldmagtsgiver ønsker at stemme til dagsordenens enkelte punkter.  Fuldmagt kan således ikke overdrages til et andet medlem og heller ikke gives som en generel og uspecificeret fuldmagt.
Fuldmagten skal være bestyrelsen i hænde senest 48 timer før generalforsamlingens start.
Det skal anføres i referatet fra generalforsamlingen, hvilke medlemmer der indsendte fuldmagt. 

Stk. 3
Generalforsamling indvarsles af formanden med mindst en måneds varsel gennem udsendelse af skriftlig indkaldelse til alle foreningens medlemmer via e-mail eller almindelig post.

Stk. 4
Generalforsamlingens dagsorden skal som minimum omfatte:

a. Valg af dirigent

b. Valg af referent og 2 stemmetællere

c. Formandens beretning

d. Regnskab

e. Fastsættelse af kontingent for det kommende år

f. Indkomne forslag

g. Valg af Formand/Kasserer, skiftevis

h. Garagemester (hvert andet år

i. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

j. Valg af revisor og revisorsuppleant

k. Eventuelt

Stk. 5
Forslag i hen hold til stk. 4 e. skal fremsendes til formanden, så disse er modtaget senest i uge 1 (januar) som generalforsamlingen er i februar/marts, så de kan blive medsendt indkaldelsen til generalforsamlingen.

Stk. 6
Ekstraordinær generalforsamling kan sammenkaldes, når mindst 2/3 af medlemmerne eller et flertal af bestyrelsen finder det nødvendigt. 

§6 Økonomi

Stk. 1
Foreningens økonomiske midler tilvejebringes gennem:
a. Tilskud fra Aalborg Kaserner
b. Kontingent og frivillige bidrag fra medlemmer
c. Sponsorstøtte, midler fra fonde m.v.
d. Driftstilskud for deltagelse i forskellige arrangementer

Stk. 2
Foreningens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december.

Stk. 3
Kassereren udfærdiger det årlige regnskab, der revideres af den af generalforsamlingen valgte revisor.  Det reviderede regnskab forlægges på generalforsamlingen. 

§7 Årsberetning

Stk. 1
Foreningen udgiver umiddelbart efter generalforsamlingen en årsberetning, der udsendes til alle medlemmer via e-mail eller almindelig post og omtales supplerende pa foreningens hjemmeside. 

§8 Opløsning af foreningen

Stk. 1
Foreningen kan kun opløses ved indkaldelse af ekstraordinær generalforsamling med dette ene emne på dagsordenen. Til beslutning kræves 2/3 af de fremmødte medlemmer.

Stk. 2
I tilfælde af foreningens opløsning, overdrages foreningens midler til Aalborg Kaserner og materiellet føres tilbage til dem, der har overdraget det til Aalborg Kaserners Veteran Panser- og Køretøjsforening ifølge §2 stk. 3. 

§9 Foreningens hjemsted

Stk. 1
Foreningen har indtil videre Aalborg Kaserner bygning 25 som hjemsted. 

§10 Vedtægtsændring og ikrafttrædelse

Stk. 1
Ændring af foreningens vedtægter kan kun vedtages, når mindst 2/3 af de på generalforsamlingen fremmødte medlemmer stemmer for.

Vedtaget på den årlige generalforsamling på Aalborg Kaserner d. 21. marts 2024